slide-button
+9
°
C
+
+
Beograd
Tuesday, 19
Wednesday
+13° +
Thursday
+16° +
Friday
+14° +
Saturday
+15° +
Sunday
+12° +
Monday
+11° +
See 7-Day Forecast
 
PIJAĆE VODE
VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
UREĐAJI ZA FILTRACIJU VODE
Filtracija vode je postupak prečišćavanja vode prolaskom kroz poroznu sredinu kakav je pesak. Prolaskom vode kroz poroznu sredinu, na površini filtra, ostaju koloidne I suspendovane čestice, mikroorganizmi. U vodovodima I bazenima za kupanje se kao filtracioni material koristi kvarcni pesak, stakleni pesak, antracit, antivni ugalj, zeolit. Na filtraciju se dovodi voda mutnoce od 8 do max 16 [°NTU]. Što je veća mutnoća neophodno je češće ispiranje filtera.
Amperometrijski uređaj za merenje rezidualnog hlora
VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
PREČIŠĆAVANJE VODE OKSIDACIJOM, KAOGULACIJOM, FILTRACIJOM I SORPCIJOM
Proces filtracije i sorpcije ima ključnu ulogu u obradi vode. Filtracija omogućava uklanjanje sitnih čestica, koloidnih čestica i mikroorganizama koji ostaju zadržani u filtracionom materijalu nakon procesa taloženja.
Mehaničko prečišćavanje vode obuhvata niz tehnologija, uključujući sedimentaciju, filtraciju na peščanim filtrima, omekšavanje pomoću krečnog mleka i filtraciju kroz aktivni ugalj, koji adsorbuje različite nečistoće iz vode.
Biološka filtracija, takođe poznata kao biooksidacija, predstavlja biološki proces u kojem mikroorganizmi koriste rastvoreni kiseonik, rastvorene organske i neorganske materije za svoj rast i razmnožavanje. Količina ovih materija meri se kao hemijska potrošnja kiseonika (HPK). Rezultat ovih bioloških reakcija je čista voda, izlučivanje ugljen-dioksida i povećanje mase mikroorganizama, uz smanjenje prisustva organskih i neorganskih zagađivača u vodi.
Nitrifikacija je proces oksidacije amonijaka uz prisustvo kiseonika i bakterija poput Nitrosomonos i Nitrobacter, prvo do nitrita, a potom do nitrata. Denitrifikacija je proces redukcije nitrata pomoću organskih supstanci u odsustvu kiseonika, što rezultira stvaranjem gasovitog azota.

DEFERIZACIJA VODE – UKLANJANJE GVOŽĐA, MANGANA I SUMPORNIH JEDINJENJA
Gvožđe i mangan su široko rasprostranjeni u zemljinoj kori i kao takvi često dolaze u kontakt sa površinskim i podzemnim vodama. U slučaju smanjenja koncentracije kiseonika u vodi, jedinjenja gvožđa i mangana se rastvaraju u vodi. Najčešći oblik gvožđa je ferobikarbonat, ili se nalazi u koloidnom stanju povezan sa organskim materijama. Kada takva voda dođe u dodir sa kiseonikom iz vazduha, dolazi do oksidacije jedinjenja gvožđa u vodi, stvarajući ferohidroksid (Fe(OH)3, zbog čega voda postaje mutna i narandžaste boje, uz stvaranje taloga. Voda sa povećanim sadržajem gvožđa nije pogodna za pranje jer ostavlja fleke na rublju. Pored taloženja ferohidroksida na cevovodima i potencijalnog stvaranja gvožđevitih bakterija, takođe nije pogodna ni za zalivanje sistemom kap po kap, kao ni za napajanje živine i svinja, jer se često zagušuju i blokiraju prolaz vode. Povećana koncentracija gvožđa u vodi zahteva i veće doziranje sredstava za dezinfekciju, jer se deo hlora troši na oksidaciju gvožđa. Mangan takođe stvara slične probleme kao i gvožđe, uzrokujući mutnoću, neprijatan ukus vode i stvaranje crnog taloga mangan-hidroksida i manganskog oksida. Osim toga, mangan je značajno toksičniji od gvožđa. S obzirom na to da mnogi izvori imaju povećane koncentracije gvožđa i mangana, važno je pratiti njihove koncentracije pomoću jednostavnih uređaja poput komparatora. Uklanjanje gvožđa, mangana, amonijaka i tvrdoće iz vode moguće je postići na nekoliko načina. Jedan od najčešće korišćenih metoda je oksidacija (aeracija), koagulacija i filtracija pomoću katalitičkih materijala poput manganskih peskova, piroksena i jonske izmene.
VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
DEZINFEKCIJA PIJAĆE VODE
Prvi i osnovni korak u prečišćavanju pijaće vode je dezinfekcija. Dezinfekcija predstavlja proces uništavanja mikroorganizama prisutnih u pijaćoj vodi. Voda namenjena za piće mora da ispunjava hemijske i bakteriološke standarde utvrđene Pravilnikom o hemijskoj i bakteriološkoj ispravnosti pijaće vode "Sl. list SRJ", broj 42/98 i 44/99, kao i "Sl. glasnik RS", broj 28/2019. Ovaj Pravilnik definiše kriterijume za hemijsku i bakteriološku ispravnost, koje voda mora da zadovolji kako bi se smatrala pogodnom za konzumaciju.
Bakteriološka ispravnost pijaće vode postiže se primenom procesa dezinfekcije. Uređaj za dezinfekciju se sastoji od posude sa hlornim jedinjenjem i dozirne pumpe koja transportuje tečno hlorno jedinjenje u cevovod gde protiče voda koju treba dezinfikovati.Dozirni uređaj za doziranje tečnih jedinjenja hlora, peroksida,
persirćetne kiseline, koloidnog srebra za slučaj kontantnog protoka vode kroz cevovod


Hlorna jedinjenja se nabavljaju na tržištu, ili se mogu proizvoditi sa uređajima koja ih sintetizuju iz slane vode. Vodomer, amperometrijska ili potenciometrijska elektoda upravljaju rad dozirne pumpe. Dezinfekcija vode može se sprovesti različitim sredstvima, najčešće korišćenim su hlorna jedinjenja, peroksirćetna kiselina, vodonik peroksid, koloidno srebro i bakar. Fizička dezinfekcija obuhvata tretman vode ultraljubičastim zracima, ključanjem i tretman visokofrekventnim strujama.


Shema instalacije dozirnog uređaja za doziranje tečnih
jedinjenja za dezinfekciju u slučaju kada doziranjem upravlja merač protoka

Uređaj za doziranje upravljan ORP potencijalom
Shema instalacije dozirnog uređaja za doziranje tečnih jedinjenja za dezinfekciju
u slučaju kada doziranjem upravlja izmerene vrednost redoks potencijala vode

VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
VEOMA ČISTE VODE DEMINERALIZACIJA I NANOFILTRACIJA I REVERZNA OSMOZA
Ultračistu demineralizovanu vodu moguće je dobiti primenom jonske izmene (kroz upotrebu jako kisele katjonske i jako bazne anjonske mase) ili putem reverzne osmoze (RO) koja demineralizuje vodu bez upotrebe hemikalija, koristeći membransku tehnologiju.


Uređaj za demineralizaciju vode putem jonske izmene

(RO) koriste polupropusne membrane za uklanjanje različitih rastvorenih supstanci iz vode. RO je posebno efikasan i sve više se primenjuje u tretmanima otpadnih voda i u oblasti hemijskog inženjeringa za zaštitu životne sredine. Proces reverzne osmoze temelji se na filtraciji pod pritiskom kroz polupropusnu membranu koja dozvoljava prolaz vode, ali sprečava prolaz rastvorenih soli. Ovaj proces omogućava prolaz molekulima vode dok koncentrat ostaje na strani pod visokim pritiskom. Demineralizovana voda nalazi široku primenu u različitim postrojenjima, kao što su kotlarnice, toplane, bolnice, laboratorije i postrojenja za klimatizaciju. Takođe, koristi se u proizvodnji procesne vode za industriju, kozmetiku i druge grane hemijske industrije.

RO sistemi efikasno uklanjaju pirogene i bakterije, a ne uzrokuju probleme u vezi s otpadnim vodama. Standardni moduli RO sistema ostvaruju učinak od 30 l/h do 60 m³/h, mada je moguće prilagođavanje sistema prema zahtevima kupaca. Sve komponente su visokog kvaliteta i funkcionišu u automatskom režimu rada i kontrole. RO sistemi uklanjaju:
Industrijski i kućni uređaji za reversnu osmozu
VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
DEZINFEKCIJA POVRŠINA
Hiposept je rastvor aktivnog hlora koji se dobija elektrolizom razblaženog rastvora kuhinjske soli. Koristi se za dezinfekciju RO cevi i opreme za reversnu osmozu, kao i za dezinfekciju površina u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.


VODE.RS - PIJAĆE VODE ➜
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA IZVORIŠTA I CEVOVODA
Kiselo bazno pranje cevovoda se primenjuje ako postupak hiperhlorisanja tj hiperdezinfekcije ne daje zadovoljavajuće rezultate. U cevovod se prvo dozira bazno sredstvo na bazi natrijum hidroksida (30-35%) ili paralelno natrijum hidroksid (5-15%) i natrijum hipohlorit (5-15%), tako da se obezbedi 1% rastvor sa pH između 12 i 13. Posle ubrizgavanja ovog sredstva duž celokupne dužine cevovoda i odstajavanja min dva sata cevovod se ispira vodom iz bunara. Potom se dozira kiselo sredstvo obično na bazi fosforne i azotne kiseline uz antikorozivne aditive, tenzide i sekvestrente.
Sama dezinfekcija cevovoda i bunara se ostvaruje doziranjem sredstava za dezinfekciju kao što je natrijum hipohlorit, kalijum permanganat, vodonik peroksid, persirćetna kiselina… Posle odležavanja definisanog kontaktnim vremenom, izvorište i voda u cevovodu se neurališe, ispira se svežom vodom i sistem stavlja u funkciju vodosnabdevanja.Hiperdezinfekcija dna i vodenog stuba reni bunara (radovi izvođeni za Beogradski vodovod – BVK)


Hiperdezinfekcija cevovoda i neutralizacija prilikom isticanja(radovi izvođeni za Beogradski vodovod – BVK)

Postrojenja za prečišćavanje pijaće vode projektuju se na osnovu hemijsko-bakteriološke analize sirove vode, željenog kvaliteta vode i dnevne potrošnje prečišćene vode. Kvalitet podzemnih voda, i time izvora vode, zavisi od različitih faktora, uključujući dužinu zadržavanja vode u vodonosnom sloju, geološki sastav terena kroz koji se voda kreće, dubinu izvora i slično. Organoleptičke karakteristike vode, kao što su miris, ukus i boja, često su prvi parametri koje ljudi primete. Ispitivanje kvaliteta izvora vode obuhvata različite fizičke, hemijske, biološke, bakteriološke, radiološke i virusološke analize.
Montaža postrojenja izvodi se koristeći najkvalitetnije komponente proizvedene od strane poznatih svetskih proizvođača u oblasti tretmana vode. Cilj je postići potpuno prečišćavanje vode i dostizanje kvaliteta prečišćene vode koji zahtevaju korisnici ili Pravilnik.Postrojenje za prečišćavanje pijaćih voda sa nekoliko tehnoloških operacija (dezinfekcija, deferizacija, omekšavanje, proizvodnja aktivnog hlora)
(postrojenje instalirano u hotelu Splendor – Vrnjačka Banja)Postrojenje za prečišćavanje pijaćih voda sa nekoliko tehnoloških operacija (dezinfekcija, deferizacija, omekšavanje, dezinfekcija sa aktivnim hlorom)
(postrojenje instalirano u selu Paljuv – Ub)