slide-button
+9
°
C
+
+
Beograd
Tuesday, 19
Wednesday
+13° +
Thursday
+16° +
Friday
+14° +
Saturday
+15° +
Sunday
+12° +
Monday
+11° +
See 7-Day Forecast
 
ODRŽAVANJE KVALITETA VODE
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
MERENJE KVALITETA VODE
Da bi voda bila čista I bakteriološki ispravna potrebno je da je neutralna I da sadrži u maloj količini sredstvo za dezinfekciju. Da bi voda bila neutralna neophodno je da se stalno meri pH vrednost I dodaje tečno sredstvo koje će održavati pH u optimalnim vrednostima. Da bi voda imala dovoljno sredstva za dezinfekciju neophopdno je stalno meriti prisustvo hlora u vodi.

Merenje pojedinih parametara prečišćene vode pokazuje efikasnost rada uređaja za prečišćavanje sirove vode. Mereni parametri moraju biti ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija definisani Pravilnikom o mikrobiološkoj i hemijskoj ispravnosti pijaće vode. Takođe, može se obezbediti i znatno viši kvalitet vode tj selektivno ukljanjanje određenih elemenata iz vode za industrijske svrhe, u zavisnosti od potreba klijenata. Najefikasnije merenje uspešnosti dezinfekcije vode je pomoću amperometrijske ćelije. Amperometrijska ćelija, kada kroz nju protiče dezinfikovana voda, meri jačinu struje redukcije hipohloritnog anjona, što se u kontroleru prevodi na displeju u koncentraciju rezidualnog hlora izraženu u mg/l. Naponski signal iz kontrolera upravlja radom dozirne pumpe tako da kada je vrednost rezidualnog hlora ispod 0,2 mg/l dozirna pumpa dozira maksimalnim kapacitetom i kako se priblizava vrednosti rezidualnog hlora od 0,5 mg/l pupma dozira manjim intenzitetom i isključuje se na vrednosti 0,5 mg/l rezidualnog hlora.Amperometrijski uređaj za merenje rezidualnog hlora
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
DOZIRNI UREĐAJ ZA DOZIRANJE TEČNIH JEDINJENJA HLORA
Dozirni uređaj za doziranje tečnih jedinjenja hlora i amperometrijskim merenjem rezidualnog hlora i istorijom rada merenja, sa daljinskim upravljanjem i nadzorom
Naš tim je razvio male uređaje (kontrolere) koji neprestano mere pomoću odgovarajućih sondi pH vrednost i prisustvo hlora u vodi prikazuju vrednost tih parametara na displeju I ukljućuju ili isključuju dozirne uređaje u cilju postizanja optimalnog kvaliteta vode.


Potenciometrijski uređaj za merenje pH i ORP potencijala

Uređaj HIPOGEN CON pomoću ORP i pH CONTROLLERa meri potencijal sa ORP i pH elektrode koji je proporcionalan sadržaju hlora odnosno kiseline u bazenskoj vodi. Izmerena vrednost potenciala prikazuje se na LED displeju. Na slici prikazan je izgled prednje ploče ORP CONTROLLERa za merenje nivoa hlora u vodi. Pored LED displeja na prednjoj ploči se nalazi i LED dioda Re koja prikazuje stanje relea RE u ORP i pH CONTROLLER-u.


pH i hlor kontroler
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE
Kontroler meri i prikazuje vrednost rez hlora, povezan je sa tač panelom serijskom komunikacijom RS485. Tač panel takodje prikazuje trenutne vrednosti i memorise ranije izmerene vrednosti rez hlora. Tač panel je povezn sa PLCom koji upravlja radom elektromag ventila, ukoliko je potrebno da se merenje ne ostvaruje kontinualno već povremeno napr na svakih sat vremena. Baza podataka je SQL u samom tač panelu. Tač panel sa svojim kompjuterom konvertuje podatke tj prevodi ih u XLS Exel fajlove. Tač panel je povezan sa mrežnim kablom UTP next sa računarom - klijentom koji kopira fajlove iz tač panela i Exel fajlove prikazuje u obliku tabela i dijagrama. Uređaj je programiran da se može bazdariti u dve tačke, nula rez hlora i druga tačka vrednost rez hlora koja je određena spektrofotometrijski pomoću DPD testera – obično 0,5 mg/l rez hlora. Pored redovnog baždarenja uređaj ima i mogućnost vanrednog baždarenja u trajanju od 600 sekundi.
Praktično računar server je tač panel, dok se ostali računari koriste kao klijenti koji šalju zahteve i čekaju da im server dostavi podatke. Za prenos podataka između severa i klijenata koriste se specijalizovani mediji Ethernet, Modbas, ProfiNet. Optičiki kablovi UTP Next nude potpunu zaštitu podataka prilikom prenosa, od raznih zračenja koja bi mogla da dovedu do prenosa pogrešnih informacija. SCADA predstavlja sistem za merenje, praćenje i kontrolu industrijskih sistema, kao i da aktivira izvršne organe (dozir pumpe) koje sprovode odgovarajuće korekcije i upravljačke akcije. Procesom mašinskog učenja, izrade modela, testiranja, optimizacije a na osnovu podataka iz istorije rada uređaja, sistem predviđa buduća stanja i podešava parametre prema tim očekivanjima. Uredjaj je instaliran kod glumca Branka Jankovića u mlekari u Kozanostra - Osečina.Praćenje rada uređaja na daljinu, kao i pregled istorije rada u realnim vremenu

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Veštačka inteligencija pruža mogućnost da se automatizuju rutinski i ponavljajući poslovi, Kod naših uređaja poslove automatizovanog rada se tokom vremena memorišu u obliku tabela ili dijagrama (istorija rada). Na osnovu ovih podataka uređaj sa veštačkom inteligencijom postavlja modele i predviđa budućnost rada sistema, buduće potrebe za servisom i održavanjem celokupnog sistema. Samostalno donosi odluke o podešavanju i radu dozirnih sistema.

VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
GENERATORI OZONA - BEZHLORNA DEZINFEKCIJA VODE
Dezinfekciona sredstva na bazi aktivnog kiseonika za dezinfekciju vode u bazenu za kupanje. Osobe koje su alergične na hlor, kao što su mala deca, bolesni i stariji ljudi, mogu se koristiti elektolize, aparati sa ozonom, UV zračima, vodonik peroksidom i persirćetnom kiselinom.


Visokonaponski uređaj za proizvodnju ozona iz vazduha
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
GENERATORI AKTIVNOG HLORA
Danas se širom sveta koriste uređaji koji omogućavaju sintezu aktivnog hlora iz obične kuhinjske soli direktno na mestu upotrebe. Jedan takav naš domaći uređaj je i HIPOGEN P i Š, koji se ističe kao najjeftinija i najpouzdanija opcija za dezinfekciju vode. HIPOGEN uređaj funkcioniše putem elektrolize, koristeći kuhinjsku so, vodu i električnu energiju za proizvodnju aktivnog hlora. Ovaj uređaj je veoma fleksibilan i može se primeniti u različitim okruženjima, uključujući individualne domaćinstva, seoske i gradske vodovodne sisteme, kao i u procesima tretmana tehnoloških i otpadnih voda.


Uređaj koji na mestu upotrebe proizvodi aktivan hlor iz kuhinjske soli HIPOGEN P


Danas se širom sveta koriste uređaji koji omogućavaju sintezu aktivnog hlora iz obične kuhinjske soli direktno na mestu upotrebe. Jedan takav naš domaći uređaj je i HIPOGEN P i Š, koji se ističe kao najjeftinija i najpouzdanija opcija za dezinfekciju vode. HIPOGEN uređaj funkcioniše putem elektrolize, koristeći kuhinjsku so, vodu i električnu energiju za proizvodnju aktivnog hlora. Ovaj uređaj je veoma fleksibilan i može se primeniti u različitim okruženjima, uključujući individualne domaćinstva, seoske i gradske vodovodne sisteme, kao i u procesima tretmana tehnoloških i otpadnih voda.


Uređaj koji na mestu upotrebe proizvodi aktivan hlor iz kuhinjske soli HIPOGEN Š

Jedna od ključnih prednosti elektrolize je da ne zahteva posebne mere zaštite, a efikasnost nastalog hipohlorita (aktivnog hlora) jednaka je ili čak bolja od gasnog hlora. HIPOGEN uređaj može se primeniti u širokom spektru situacija, uključujući javne vodovode, rekreacione bazene i industrijske potrebe.

Osnovne prednosti ovog uređaja obuhvataju: