Uređaj Hipogen Con neprekidno pomoću mernih sondi meri dva najvažnija parametra bazenske vode, a to su pH i vrednost zaostalog hlora u vodi.

Uređaj je podešen da održava pH vrednost između 7,1 i 7,5 dodajući neorgansku kiselinu pomoću dozirne pumpe. Takođe podešeni su i parametri za rezidualni hlor koji se održava između vrednosti 0,3 i 0,8 mg/l što garantuje da u bazenskoj vodi nema opasnih bakterija. Blok shema jednog takvog uređaja je data na slici.

Shema instalacije uređaja za dezinfekciju i regulaciju pH HIPOGEN Con sa predtretmanom vode pomoću UV – ozon generatora

Shema instalacije uređaja za dezinfekciju i regulaciju pH HIPOGEN Con sa predtretmanom vode pomoću UV – ozon generatora