Rashladne vode

Zbog čega je svakom uređaju koji proizvodi toplotnu energiju neophodna rashladna voda?

Kako da rešite brzo i efikasno problem korozije, kamenca i razvoj mikroorganizama u vašim rashladnim uređajima?

Saznajte više o problemu kako biste ga sto pre rešili!

U sistemima za klimatizaciju stambenog i poslovnog prostora, koristi se uglavnom voda. Takva voda mora biti posebno obrađena kako bi korozija materijala bila svedena na najmanju moguću meru. Parametri rashladnog fluida (vode) moraju se pratiti tokom korišćenja, kako pH tako i koncentracija sredstava koja umanjuju koroziju.

Ukoliko se sistem dopunjava, bilo bi potrebno obezbediti da se na liniji rashladne vode za dopunjavanje obezbedi automatsko doziranje inhibitora.

klima uređaji

klima uređaji

Rashladna/grejna voda ima u modernoj pogonskoj tehnici veoma važnu ulogu. Toplane, rafinerije, čeličane, gasne turbine, nuklearni reaktori, rashladni sistemi poslovnih i stambenih objekata itd. ne mogu u svojoj funkciji delovati bez rashladne/grejne vode.

ras3

Svaki uređaj koji proizvodi toplotnu energiju, troši rashladnu vodu. Pod rashladnom vodom se podrazumeva voda koja ima ulogu medija za odvođenje ili prenos toplote.

ras4Problemi koji nastaju u rashladnim uređajima mogu biti podeljeni i u tri grupe:

  • korozija
  • kamenac
  • razvoj mikroorganizama i algi

Korozija skraćuje životni vek komponenti rashladnog sistema i uzrokuje curenje i ispuštanje rashladnog fluida ili rashladne vode. Takođe, ona uzrokuje probleme kao što su smanjenje efikasnosti izmjenjivača toplote i smanjenje protočne količine vode ili radnog fluida.

rashladne vode

U slučaju da u izmjenjivačima toplote dolazi do taloženja kamenca i oblaganja mulja, ne samo što se smanjuje efikasnost izmjenjivača, već dolazi i do stvaranja opšte korozije ispod sloja taloga. Ovi se problemi retko javljaju sami i obično se pojavljuju u kombinaciji jednan sa drugim. Najčešće se javljaju u otvorenim recirkulacionim rashladnim tornjevima, rashladnim sistemima, sistemima grejanja, proizvodnji pare, klimatizaciji poslovno-stabenih prostora…

Kako rešiti ovaj problem?

Da bi se ovi problemi rešli, neophodno je obaviti odgovarajući tretman voda rashladnih/grejnih sistema u pogledu dodavanja sredstva koja umenjuje koroziju, zatim treba otkloniti tvrdoću vode (omekšavanje) i obaviti tretman sa biocidima koji sprečavaju razvoj mikroorganizama i algi.

Obzirom da kod otvorenih rashladnih sistema postoji i znatan gubitak rashladnog fluida neophodan je i uređaj za dopunjavanje rashladnih sistema.

Naši uređaji za pripremu, dopunjavanje, doziranje i merenje kvaliteta rashladnih voda rade u potpuno automatskom modu. Promenom optimalnih parametara, rashladne vode automatskim sistemom za doziranje i dopunjavanje rashladnoj/grejnoj vodi, usklađuju se parametri koji su propisani standardom.

rashladni tornjevi termoelektrana

ras7